This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Поверителност

МД Транс Консулт ЕООД предоставя преводачески услуги за клиенти от България и други държави в Европейския съюз и извън него. В тази връзка ние гарантираме, че защитаваме адекватно всички лични данни и се придържаме стриктно към изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (Регламентът). В работата си ние прилагаме принципите на настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, която е в сила от 25.05.2018г. и обяснява:

 • кой обработва личните ви данни;
 • какви лични данни събираме и обработваме;
 • как събираме ваши данни и с каква цел ги обработваме;
 • за какъв срок съхраняваме вашите данни;
 • предоставяме ли данните ви на други лица и прехвърляме ли ги в друга държава;
 • какви са правата ви като субект на данни.

Кой обработва вашите лични данни

Администратор на личните данни е МД Транс Консулт ЕООД, а всички наши служители или подизпълнители по договор, които имат достъп до лични данни в зависимост от функциите си, са обработващи лични данни.

Какви лични данни събираме и обработваме

Събираме лични данни на три категории хора и събираните лични данни зависят от това към коя категория спадате вие:

 1. Ако сте наш клиент, данните които събираме и обработваме включват имената ви, пощенски и/или имейл адрес, телефон за връзка, данни от документ за самоличност (при сключване на договор за поръчка), както и всички лични данни, съдържащи се в документи, предоставени от вас за превод и/или легализация.
 2. Ако сте наш служител, подизпълнител или доставчик, данните които събираме и обработваме включват имената ви, пощенски и/или имейл адрес, телефон за връзка и данните от документа ви за самоличност и от документите ви за образование и квалификация (или част от изброените, в зависимост от случая).
 3. Ако сте кандидат за работа, данните които събираме и обработваме включват имената ви, пощенски и/или имейл адрес, телефон за връзка и данните, включени във вашата автобиография.

Как събираме ваши данни и с каква цел ги обработваме

Личните данни, които ние обработваме, са предоставени пряко от вас (освен данни, които са публично достъпни). Отново има три категории:

 1. Вие сте наш клиент и сте направили запитване за оферта или сте ни предоставили за превод документ, съдържащ лични данни. В този случай, целта, за която ние събираме и обработваме ваши лични данни, е да осигурим предоставянето на услугите, от които се интересувате. Законовото основание за обработка на вашите данни е вашето изрично съгласие за това.
 2. Вие сте наш служител, подизпълнител или доставчик, с когото имаме договорни отношения. В този случай, целта, за която събираме и обработваме ваши лични данни е спазване на законовите ни задължения във връзка с действащото трудово и друго законодателство. Законовите основания за обработка на вашите данни са изпълнение на конкретните нормативни изисквания и вашето изрично съгласие да използваме личните ви данни.
 3. Вие сте кандидат за наш служител и сте ни предоставили лични данни във връзка с процеса по кандидатстване за работа. В този случай, целта, за която събираме и обработваме ваши лични данни е оценка на кандидатурата ви за евентуално наемане на работа и сключване на договор съгласно действащото трудово законодателство. Законовите основания за обработка на вашите данни са спазване на конкретни нормативни изисквания и вашето изрично съгласие да използваме личните ви данни.

Ние гарантираме, че вашите лични данни се обработват и съхраняват по сигурен начин и не се използват за цели различни от тези, за които са събрани. Затова прилагаме редица организационни и технически мерки, между които:

 • Запознаване на всички служители, сътрудници и подизпълнители с политиката за поверителност и защита на личните данни;
 • Споразумения или декларации за конфиденциалност с нашите служители, сътрудници и подизпълнители (физически и юридически лица);
 • Указания към нашите сътрудници и подизпълнители за безусловно съблюдаване на най-добрите мерки за защита на данните;
 • Подходящи процедури и методи за пренос на данните чрез сигурни канали за комуникация и допълнителни мерки;
 • Подходящи политики за съхранение на документите, които съдържат лични данни, и изтриването им след приключване на работата с конкретен документ;
 • Прилагане на мерки за предпазване на документите от загуба или увреждане.

Непрекъснато проследяваме практиките за защита на данните, за да гарантираме пълно съответствие с приложимото законодателство и изискванията на клиентите, съгласно договори или конкретни указания от тяхна страна.

Ако установим реализирано или потенциално нарушение на защитата на данните, незабавно ще уведомим вас и съответния орган по защита на данните.

За какъв срок съхраняваме вашите данни

Съхраняваме вашите лични данни само колкото е необходимо, за да предоставим нашите услуги, или докогато решите, че искате да се възползвате от правото на заличаване на личните ви данни. В случаите, когато личните ви данни са включени в договорни или финансови документи, ние ги съхраняване за целия период на валидност на съответния договор или ангажимент. Определени документи, съдържащи лични данни, се съхраняват от нас и за по-дълъг срок, когато това се изисква по закон или за целите на правна защита.

Предоставяме ли данните ви на други лица и прехвърляме ли ги в друга държава

Вашите лични данни са защитени при нас – ние не ги продаваме, нито търгуваме с тях. При наличие на законово задължение, предоставяме Вашите лични данни на компетентните институции или правоприлагащи органи. Можем да разкрием Ваши лични данни на оторизирани доставчици на услуги, например фирми за счетоводно обслужване. Когато разкриваме лични данни на трети страни, изискваме от тях да ги защитават. Ние не прехвърляме личните ви данни в друга държава, освен ако това не се изисква по закон или за целите на правна защита.

Какви са правата ви като субект на данни

В съответствие с чл. 15 и следващите от Регламента, като субект на данни, вие имате следните права по отношение на личните си данни, които сте ни предоставили:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране или изтриване (правото да бъдеш забравен);
 • Право на ограничаване на обработването;
 • Право на преносимост на данните; и
 • Право на възражение;

Като субект на данни, вие можете и да подадете жалба до надзорен орган във връзка с обработването на Вашите лични данни.

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните ви от наша страна, можете да се свържете с нас на имейл: office@mdtransconsult.com.